Cirkev bratská sa hlási k základným starokresťanským vyznaniam viery, k dedičstvu svetovej i domácej reformácie a k zásadám evanjelikálneho hnutia. V evanjelikálnom (alebo v tzv. prebudeneckom", či „pietistickom") hnutí ide o osobný postoj k otázkam viery, Biblii, pokániu a duchovnému znovuzrodeniu. Kladie sa dôraz na autoritu Biblie a na evanjelium, ako radostnú správu pre hriešnikov o záchrane v Pánu Ježišovi Kristovi.

Cirkev bratská má v Slovenskej republike 20 samostatných cirkevných zborov. Väčšina zborov má vo svojom okolí kazateľské stanice.

Stručné dejiny

Počiatky Cirkvi bratskej siahajú ku koncu 19. storočia. Prvý zbor vznikol v Prahe (1880) s pôvodným názvom Slobodná reformovaná cirkev. Neskôr bol tento názov zmenený (od roku 1919 Jednota českobratská a po roku 1968 Cirkev bratská). Na Slovensku vznikli prvé cirkevné zbory v Prešove (1923) a v Bratislave (1926).

Hermanovciach nad Topľou vznikla koncom 50. rokov minulého storočia kazateľská stanica Cirkvi bratskej v Prešove. Členovia sa najprv stretávali po domoch, neskôr si pre svoje zhromaždenia upravili osobitnú miestnosť v jednej zo svojich rodín.

Zborový dom Cirkvi bratskej v Hermanovciach nad Topľou

Začiatkom nového tisícročia si postavili modlitebňu na konci obce. Posviacka modlitebne a ustanovenie samostatného zboru sa uskutočnili dňa 21.9. 2003. Prvým kazateľom zboru sa stal Peter Prištiak. Od roku 2020 je kazateľom zboru Marek Jurčo.

Zbor má v súčasnosti 3 ďalšie kazateľské stanice v okolí (Medzianky, Giraltovce a Hlinné). 

Zborové aktivity

  • Bohoslužby: nedeľa o 10:00 hod. (tiež živé vysielanie na stránke zboru)
  • Biblická hodina: piatok o 19:00 hod. (v zimnom období o 18:00 hod.)
  • Dorast a mládež: obvykle sobota o 17:00 a 19:00 hod.

Tieto aktivity sa uskutočňujú v sídle zboru (Hermanovce n.T.). Okrem toho sa členovia schádzajú na jednotlivých kazateľských staniciach minimálne dva krát týždenne.

Zborový dom (modlitebňa) je vybavený jedálňou a hosťovskými izbami. Každoročne sa tu uskutočňujú konferencie, semináre a pobyty zamerané na budovanie kresťanskej viery. Tieto aktivity organizuje buď Cirkev bratská, alebo aj iné kresťanské cirkvi a organizácie. 

 Vzhľadom na krásne prostredie Slanských vrchov, cirkevný zbor prevádzkuje táborisko OPÁL na pozemku za modlitebňou. Každoročne sa organizujú letné dobrodružné tábory pre deti od 12 – 17 rokov, sprístupnené širokej verejnosti. Priestory táboriska OPÁL využívajú cirkevné zbory zo širokého okolia. Pre potreby prípravy, organizácie a uskutočňovania letných táborov zbor založil občianské združenie OZ TriP.

Letné aktivity členov Cirkvi bratskej

Letné aktivity členov Cirkvi bratskej

​Kontakt