Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Základná škola

Základná škola v Hermanovciach nad Topľou je neplnoorganizovanou – v súčasnosti dvojtriednou základnou školou poskytujúcou výchovu a vzdelávanie pre žiakov 1. stupňa základných škôl podľa ISCED1 (v súčasnosti má 37 žiakov) a s jedným oddelením ŠKD (15 detí).

Nová budova školy bola slávnostne otvorená 4. apríla 1972. Škola má dva vchody – východy (pre MŠ a ZŠ). Dvojpodlažná budova v súčasnosti poskytuje na prízemí deťom materskej školy predprimárne vzdelávanie podľa ISCED0. Na prízemí sa okrem iného nachádza sociálne zariadenie určené pre zamestnancov školy a zariadenie školského stravovania pri MŠ v Hermanovciach nad Topľou, ktoré poskytuje svoje služby aj pre žiakov základnej školy a v školskej jedálni vydáva v čase od 12.30 do 13.00 hod. obed približne 15 stravníkom. Na prízemí sa nachádza aj riaditeľňa ZŠ.

Na I. poschodí sa nachádzajú sociálne zariadenia žiakov, príprava pre schodište do podkrovia školy, odborná učebňa výpočtovej techniky, kabinet pomôcok a didaktickej techniky, I. trieda (najčastejšie spájanými ročníkmi sú 1. a 3. ročník) a II. trieda (najčastejšie spájanými ročníkmi sú 2. a 4. ročník). I. trieda poskytuje zároveň aj priestory pre ŠKD a je aj takto náležite prispôsobená (nábytok, knižnica, audiovizuálna technika a pod.).

Školský vzdelávací program je zameraný na posilnenie základných predmetov, ktoré sa vyučujú na I. stupni a to matematiky a slovenského jazyka. Ako prvý cudzí jazyk v 3. a 4. ročníku sa na našej škole vyučuje anglický jazyk. Na škole sa vyučuje náboženská výchova troch cirkví (rímskokatolíckej, ECAV – evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a Cirkvi bratskej). Etická výchova sa pre nezáujem nevyučovala.

V areáli školy sa nachádza multifunkčné ihrisko s rozmermi 40 m x 20 m, ktoré je využívané žiakmi počas hodín telesnej výchovy, deťmi počas práce v záujmových útvaroch a v poobedňajších hodinách deťmi ŠKD.

Okrem športovo zameraných záujmových útvarov sa na našej škole deti v poobedňajších hodinách venujú deti činnosti zameranej na rozvoj komunikácie v anglickom jazyku, zručnosti práce s výpočtovou technikou a hre na hudobných nástrojoch (flauta a gitara).

Žiaci školy sa pravidelne zúčastňujú rôznych súťaží a to z rôznych oblastí – Pytagoriáda, Internetová vedomostná olympiáda – Škola hrou, Hliadka mladého zdravotníka – SČK Vranov nad Topľou, Hokejbalový turnaj, Stolnotenisový turnaj – CVČ Vranov nad Topľou, Florbalový a Futbalový turnaj pri ZŠ Bystré a Hermanovce nad Topľou, Strelecká súťaž – Hermanovce nad Topľou a Hanušovce nad Topľou, Beh mjr. Kukorelliho - Hanušovce nad Topľou, Kinderiáda – atletická súťaž Košice alebo Prešov.

Žiaci pripravujú a navštevujú rôzne programy - mesiac úcty k starším, Vianočná akadémia, Karneval, Deň rodiny, Živá kniha, jazda na koni pri príležitosti MDD. So školou navštevujeme kultúrne podujatia – divadielko Gašparko, divadlo Babadlo, DJZ, kino Vranov nad Topľou, Noc múzeí, Koncert ZUŠ v Hanušovciach nad Topľou, Koncert Integrácia.

Zapojili sme sa do projektu SKCH – Zmena klímy sa ma netýka? Naozaj?, projektu Štátnych lesov - vysadenia stromov, projektu Vyčistime si Slovensko – zber odpadkov.

Základne informácie o ZŠ Hermanovce nad Topľou

 • zriaďovateľ školy: Obec Hermanovce nad Topľou
 • počet tried v ZŠ: 2
 • počet oddelení ŠKD: 1
 • adresa: Hermanovce nad Topľou 116, 094 34 Bystré
 • tel.: 057/4492 584, 0908 375 490
 • e-mail: joniko24@gmail.com
 • web: www.zshnadt.webnode.sk
 • riaditeľ a učiteľ školy: Mgr. Jozef Niko
 • učiteľ: Mgr. Monika Gajdošová
 • vychovávateľ: Mgr. Jana Sidorová
 • prevádzkový zamestnanec – upratovačka: Marta Baranová
 • vedúca školskej jedálne pri MŠ: Anna Kriváková