Základná škola

Späť

Základná škola v Hermanovciach nad Topľou je neplnoorganizovanou – v súčasnosti dvojtriednou základnou školou poskytujúcou výchovu a vzdelávanie pre žiakov 1. stupňa základných škôl podľa ISCED1 a s jedným oddelením ŠKD.

Nová budova školy bola slávnostne otvorená 4. apríla 1972. Škola má dva vchody – východy (pre MŠ a ZŠ). Dvojpodlažná budova v súčasnosti poskytuje na prízemí deťom materskej školy pred primárne vzdelávanie podľa ISCED0. Na prízemí sa okrem iného nachádza sociálne zariadenie určené pre zamestnancov školy a zariadenie školského stravovania pri MŠ v Hermanovciach nad Topľou, ktoré poskytuje svoje služby aj pre žiakov základnej školy. Na prízemí sa nachádza tiež riaditeľňa ZŠ.

Na I. poschodí sa nachádza šatňa so skrinkami pre žiakov ZŠ, sociálne zariadenia pre žiakov, odborná učebňa výpočtovej techniky, ktorá zároveň slúži ako oddelenie pre ŠKD, ďalej je tu kabinet pomôcok a didaktickej techniky, I. trieda (najčastejšie spájanými ročníkmi sú 1. a 3. ročník) a II. trieda (najčastejšie spájanými ročníkmi sú 2. a 4. ročník).

Školský vzdelávací program je zameraný na posilnenie základných predmetov, ktoré sa vyučujú na I. stupni a to matematiky, slovenského jazyka a anglického jazyka, ktorý sa vyučuje v 1. a 2. ročníku ako povinne voliteľný predmet s časovou dotáciou 1 hodiny týždenne. Ako prvý cudzí jazyk v 3. a 4. ročníku sa na našej škole vyučuje je samozrejme anglický jazyk. Na škole sa vyučuje náboženská výchova troch cirkví (rímskokatolíckej, ECAV – evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a Cirkvi bratskej). Etická výchova sa na našej škole doposiaľ nevyučovala.

V areáli školy sa nachádza multifunkčné ihrisko s rozmermi 40 m x 20 m, ktoré je využívané žiakmi počas hodín telesnej výchovy, deťmi počas práce v záujmových útvaroch a v poobedňajších hodinách deťmi ŠKD a ostatnými návštevníkmi. Najčastejšími športmi, ktorým sa s deťmi venujeme sú vybíjaná, futbal, florbal, tenis, stolný tenis, športová streľba, turistika, beh, bedminton.

Žiaci školy sa v rámci školy a záujmových útvarov zúčastňovali rôznych súťaží a to z rôznych oblastí – Pytagoriáda, Internetová vedomostná olympiáda – Škola hrou, Hliadka mladého zdravotníka – SČK Vranov nad Topľou, Hokejbalový turnaj, Stolnotenisový turnaj – CVČ Vranov nad Topľou, Florbalové a Futbalové turnaje pri ZŠ Bystré a Hermanovce nad Topľou, Strelecká súťaž – Hermanovce nad Topľou a Hanušovce nad Topľou, Beh mjr. Kukorelliho - Hanušovce nad Topľou, Kinderiáda – atletická súťaž Košice a Prešov, bežeckých podujatí v rámci VMBL (Východoslovenská mládežnícka bežecká liga), súťaž družstiev a jednotlivcov Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva.

Žiaci pripravujú a navštevujú kultúrne programy - mesiac úcty k starším, Vianočná akadémia, Karneval, Deň rodiny, Živá kniha, oslavy MDD. So školou navštevujeme alebo navštívia nás kultúrne podujatia ako – divadielko Gašparko, divadlo Babadlo, Portál, DJZ, kino Vranov nad Topľou, Noc múzeí, Koncert ZUŠ v Hanušovciach nad Topľou, Koncert Integrácia.

Zapojili sme sa do projektu SKCH – Zmena klímy sa ma netýka? Naozaj?, projektu Štátnych lesov - vysadenia stromov, projektu Vyčistime si Slovensko – zber odpadkov, Tenis do škôl.

Viac o histórii školstva v Hermanovciach nad Topľou sa dočítate v knihe Andreja Szeghyho – Hermanovce nad Topľou a to v samostatnej kapitole – Školstvo v Hermanovciach nad Topľou – od str. 214 po str. 223. V menovanej knihe od Andreja Szeghyho je na str. 215 uvedená aj informácia: ,,Na prelome 19. a 20. stor. učil na evanjelickej škole Andrej Babinčák.“ Z pozostalosti Jána Saba Babinčáka (nar. 20.9.1893) z Hanušoviec n/T sa dozvedáme, že to bol jeho otec a do Hermanoviec sa presťahovali z Hanušoviec n/T v roku 1898. V roku 1989 tu začal Ján Sabo Babinčák chodiť do miestnej školy, v ktorej učil jeho otec. V roku 1903 musel otec kvôli silnejúcej maďarizácii zo školy odísť a tak sa navrátili naspäť do rodného kraj v Hanušovciach nad Topľou.

Pri príležitosti 40. výročia otvorenia novej budovy školy sa uskutočnila  v roku 2012 slávnosť. Článok pri tejto príležitosti nájdete aj na https://www.vranovske.sk/kde-je-ten-vsetok-cas/ V roku 2022 by sme radi podobné stretnutie zorganizovali znova.

Základné informácie o ZŠ Hermanovce nad Topľou

 • zriaďovateľ školy: Obec Hermanovce nad Topľou
 • počet tried v ZŠ: 2
 • počet oddelení ŠKD: 1
 • adresa: Hermanovce nad Topľou 116, 094 34 Bystré
 • tel.: 057/4492 5840908 375 490
 • e-mail: joniko24@gmail.com
 • facebook: https://www.facebook.com/zs.hermanovcenadtoplou
 • web: www.zshnadt.webnode.sk
 • riaditeľ a učiteľ školy: Mgr. Jozef Niko
 • učiteľ: Mgr. Monika Gajdošová
 • učiteľ anglického jazyka: Mgr. Ľubica Gutu
 • učitelia náboženskej výchovy: ECAV - Mgr. Marek Ivan, Rím.kat. -  Mgr. Branislav Polča, Cirkev bratská - Mgr. Ľubica Gutu
 • vychovávateľ: Mgr. Jana Sidorová
 • prevádzkový zamestnanec – školníčka: Iveta Mihočová