Materská škola

Späť

              

Sme jednotriedna materská škola, umiestnená v účelovom zariadení spolu so školskou jedálňou a základnou školou. Priestory materskej školy sú umiestnené na prízemí a tvorí ich vstupná hala( šatňa detí), kuchyňa, účelové priestory pre personál školskej jedálne, sklad kuchyne, sociálne zariadenie pre deti, sociálne zariadenie pre zamestnancov, spálňa, riaditeľňa, herňa a jedáleň. Priestory MŠ sú dostatočne veľké a slnečné a vybavené potrebným zariadením. Súčasťou MŠ je aj zastrešená terasa, priestranný dvor s preliezačkami a pieskoviskom. Poskytujeme celodennú aj poldennú starostlivosť o deti.

Materská škola sa orientuje tvorivo-humanistickou teóriou výchovy so zameraním na jedinečnosť dieťaťa, na rozvoj jeho aktivity a tvorivosti, zohľadňujúc potreby, záujmy a komplexný rozvoj jeho osobnosti. MŠ poskytuje predprimárne vzdelanie a po jeho ukončení  dieťa dostane osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania.

Ciele výchovy a vzdelávania sú rozpracované v internom Pláne práce školy, ktorý vychádza z Pedagogicko- organizačných pokynov na príslušný školský rok a Školského vzdelávacieho programu "FAREBNÝ SVET "a je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu sociálnu, kognitívnu a emocionálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.                    

Základné údaje o Materskej škole