Zmluvy

Späť

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 139)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
9160089377 Poistenie podnikateľských rizík - valorizácia zmluvy z roku 2018 Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátui
846.29 €
324 1002 poskytnutie dotácie pre DHZO na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, na osobné ochranné pracovné prostriedky, odbornú prípravu členov a zabezpečenie servisu techniky a vozidiel Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
6 830 402 209 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
56 €
24/40/054/12 úprava práv a povinností pri poskytovaní finančného príspevku a pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
508.68 €
18.03.2024 zmluva o výpožičke krosien do miestnosti ľudových tradícií Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Obec Čierne nad Topľou
0 €
2024/801-HM bezodplatný prevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku štátu AUT NÁKL N2G VALNÍK P-V3S Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
0 €
22/02/2024 pracovné vozidlo s pohonom všetkých kolies Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: PROFIMONT s.r.o.
8 300 €
2024/097 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie na „Obstaranie komunálnej techniky pre potreby celoročnej údržby obce a nakladania s odpadmi“ Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
6 000 €
6 632 532 790 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
35.39 €
15/01/2024 prenájom priestorov na činnosť SZUŠ Jastrabie nad Topľou Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Súkromná základná umelecká škola Jastrabie nad Topľou
100 €
Generované portálom Uradne.sk