Zmluvy

Späť

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 102)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
323 0993 dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na osobné ochranné pracovné prostriedky, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu pre hasičskú techniku a hasičské vozidlá Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
Dodatok č. 1 - IROP-CLLD-T302-512-002-008 zmena podrobného rozpočtu projektu "Altánok Rastlinka - MŠ Hermanovce nad Topľou" Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
0 €
Dodatok k zmluve 02/2020 zmena podmienok fakturácie a termínu odovzdania diela „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZŠ a MŠ Hermanovce nad Topľou” Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: DAVIN s.r.o.
0 €
1047/201/2022/IÚ budúce vecné bremeno súvisiace s vodovodným potrubím vybudovaným v rámci stavby "Hermanovce nad Topľou - rekonštrukcia zásobného vodovodného potrubia" Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0 €
23/40/054/205 príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre samosprávny kraj v rámci NP "Podpora zamestnanosti" Aktivita č. 1 - Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
68.46 €
5190059717 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
10 €
ZLP-VT-2023-0378 prevod vlastníckeho práva k zapožičanej výpočtovej technike pri pripojení k IS DCOM Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0 €
23/40/054/136 podpora vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie” Opatrenie č. 3 Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
5 101.11 €
Dodatok č. 1 zmena výšky poplatkov Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
240 €
IROP-CLLD-T302-512-002-008 spolufinancovanie realizácie projektu "Altánok Rastlinka – MŠ Hermanovce nad Topľou" Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
18 269.31 €
ŠU 1/2022 darovanie 2 ks tabletov Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
1 prenájom priestorov na činnosť SZUŠ Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou, Školská jedáleň
Dod.: Súkromná základná umelecká škola Jastrabie nad Topľou
150 €
1/2023 prenájom poľnohospodárskeho kolesového traktora Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Pegas-Forest s.r.o.
35 €
--- prenájom skladových priestorov a areáli Agrodružstva Odb.: Martin Pivovarník
Dod.: Obec Hermanovce nad Topľou
240 €
-- prenájom nebytových priestorov v areáli Agrodružstva Odb.: Ľubomír Sabo
Dod.: Obec Hermanovce nad Topľou
300 €
22/40/012/6 záväzok realizovať aktivačnú činnosť prostredníctvom osôb nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi do 30.06.2023 Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
0 €
1/ 2022 prenájom poľnohospodárskeho kolesového traktora Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Pegas-Forest s.r.o.
30 €
6 623 217 641 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
154.71 €
Dodatok č. 1 k zmluve č. E4255 08U02 úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Enviromentálny fond
0 €
E4255 08U02 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie pre projekt "Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZŠ a MŠ Hermanovce nad Topľou" Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Enviromentálny fond
63 407 €
Generované portálom Uradne.sk