Zákazka s nízkou hodnotou zadávania podľa §117

Späť