Školská jedáleň

Späť

„Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa“

Vážení rodičia, od 01.07.2022 sa mení výška životného minima na neplnoleté zaopatrené a nezaopatrené dieťa, a to na sumu 107,03 €.
Vzhľadom na uvedené od 01. 07. 2022, v prípade detí bez bonusu, dochádza k zmene pri poskytovaní dotácií na stravu pri deťoch v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti, príp. aj mladšie deti zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie). TIETO DETI OD 01.07.2022 UŽ NEMAJÚ NÁROK NA DOTÁCIU NA STRAVU, AK SI RODIČ NA DIEŤA UPLATNÍ DAŇOVÝ BONUS. Rodičia, ktorí si daňový bonus nemôžu uplatniť (napr. osoby bez zdaniteľného príjmu, poberatelia dôchodkov), túto skutočnosť zriaďovateľovi preukážu novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu.

V nadväznosti na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo ZŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je ( ďalej aj “rodič dieťaťa“) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku. Pri poskytovaní dotácií na stravu sú 2 vekové kategórie detí:
• deti v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov, poberatelia dôchodkov), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu,
V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu ( v sume 70 eur mesačne), tento bonus je pre nich vhodnejší ako dotácia na stravu. Súbeh poberania tohto daňového bonus a dotácie na stravu podľa
§ 4 ods. 3 psím. c) zákona o dotáciách nie je možný. Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách od 01.07.2022 preukazuje rodič dieťaťa vo veku do 15 rokov zriaďovateľovi MŠ/ZŠ novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu.

• deti nad 15 rokov v ZŠ ( napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus ( v sume 40 eur mesačne). Povinnosť čestného vyhlásenie sa nevzťahuje na rodičov týchto detí.

Mgr. Sidorová Jana

Školská jedáleň je účelové zariadenie, ktoré slúži na stravovanie žiakov a zamestnancov školy. Výroba jedál a pokrmov v zariadeniach školského stravovania sa zabezpečuje v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.330 zo dňa 14.8.2009 o zariadení školského stravovania, systéme prípravy jedál a dodržiavaní technologických postupov.

Organizačne spadá školská jedáleň pod Materskú školu Hermanovce nad Topľou.

Základné údaje o Materskej škole

  • adresa: Hermanovce nad Topľou 116, 094 34 Bystré
  • tel.: 0914 224 637,
  • zriaďovateľ: Obec Hermanovce nad Topľou
  • kuchárka: Anna Peterová

Aktuálny jedálny lístok si môžte pozrieť na FB našej materskej školy.