Aktuálne informácie k voľbám

Späť

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Obec Hermanovce nad Topľou menuje za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022, ktoré sa budú konať

29. októbra 2022:

Mgr. Ingrid Rozkošová

Sídlo: Obecný úrad,  Hermanovce nad Topľou 195, 094 34

Tel. kontakt: 057/ 44 92 637  (platí v dobe úradných hodín)

Email: volby.hermanovcent@gmail.com

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie  v obci Hermanovce nad Topľou je potrebné zasielať na emailovú adresu: volby.hermanovcent@gmail.com  alebo doručiť osobne počas úradných hodín obecného úradu v Hermanovciach nad Topľou do kancelárie obecného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 30. augusta 2022 ).

Kandidátna listina

Podanie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou

Kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva a kandidátnu listinu pre voľby starostu obce môže podať politická strana alebo politické hnutie (ďalej len „politická strana“), ktorá je registrovaná podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

Politické strany môžu na účely volieb do obecného zastupiteľstva, ako aj volieb na starostu obce utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu.

Politická strana alebo koalícia doručuje kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 30. augusta 2022), zapisovateľke miestnej volebnej komisie: Mgr. Ingrid Rozkošová, telefónne číslo: 057/ 44 92 637   počas úradných hodín obecného úradu v kancelárii obecného úradu. Splnomocnenec politickej strany alebo koalície pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Lehota na doručenie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Politická strana alebo koalícia môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb (najneskôr 27. októbra 2022 do 7:00 h) písomne prostredníctvom splnomocnenca vziať späť svoju kandidátnu listinu.

Podanie kandidátnej listiny nezávislým kandidátom

Nezávislý kandidát doručuje kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva a kandidátnu listinu pre voľby starostu obce v listinnej forme osobne počas úradných hodín obecného úradu do podateľne obecného úradu najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 30. augusta 2022), zapisovateľke miestnej  volebnej komisie: Mgr. Ingrid Rozkošová, telefónne číslo: 057/ 44 92 637  (platí v dobe úradných hodín). Nezávislý kandidát môže doručiť kandidátnu listinu aj prostredníctvom splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnil. Nezávislý kandidát alebo splnomocnenec nezávislého kandidáta pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Lehota na doručenie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada.

Kandidát sa môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb (najneskôr 27. októbra 2022 do 7:00 h) svojej kandidatúry vzdať; vzdanie musí urobiť v listinnej forme a jeho podpis musí byť úradne osvedčený.

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Viac informácii nájdete na  https://www.minv.sk/?volby-selfgov22


Zoznam volieb: