Oznam o zápise deti do MŠ na školský rok 2016 /2017

Späť

 06.05.2016

Materská škola Hermanovce nad Topľou

po dohode so zriaďovateľom obce Hermanovce n.T.

a v súlade s legislatívou vyhlasuje

zápis detí do MŠ Hermanovce n.T.

pre školský rok 2016/2017 nasledovne.

Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ:

od 30. apríla 2016 – do 31. mája 2016.

Miesto podávania žiadosti na prijatie dieťaťa do MŠ:

Materská škola Hermanovce n. / T.

Forma a priebeh zápisu:

deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu
žiadosť rodič obdrží v materskej škole
zákonný zástupca dieťaťa predloží spolu so žiadosťou aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Podmienky na prijatie:

Do materskej školy možno prijať :
dieťa od troch do šiestich rokov veku
dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky

Prednostne sa prijímajú:

deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov / predškoláci /
deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

Prijatie dieťaťa:

Po skončení zápisu MŠ rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 13 písm.a) znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.

Písomne rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy rodičia dostanú do 30. júna 2016.


Zoznam aktualít: