Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Späť

 27.02.2019

Obecný úrad v Hermanovciach nad Topľou

Vás pozýva

na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v Hermanovciach n. T.


dňa: 1.3.2019 (piatok) o 18.00 hod.


P R O G R A M :


1. Úvodné náležitosti:


A.    Otvorenie zasadnutia

B.     Určenie zapisovateľa, overovatelia, návrhová komisia

C.     Schválenie programu

D.    Zápisnica + uznesenia

E.     Správa o činnosti2. Výrub drevín na rok 20193. Nákup nehnuteľnosti4. VZN o odpadoch, dotáciách, smernice o VO5. Rôzne – štáb CO, krízový štáb obce, projektové zámery, odpredaj prebytočného majetku obce, MDŽ, odpadové hospodárstvo, územný plán obce6. Diskusia7. Záver


Zoznam aktualít: