VÝBEROVÉ KONANIE 2020 - riaditeľ(ka) MŠ

Späť

 08.01.2020

Obec Hermanovce nad Topľou v zastúpení starostom obce,
v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Materskej školy Hermanovce nad Topľou

Bližšie informácie nájdete v časti DOKUMENTY - VÝBEROVÉ KONANIA

 

Zoznam aktualít: