Pozvánka na 12. zasadnutie OcZ

Späť

 07.01.2016

Obecný úrad v Hermanovciach n.T.

Vás pozýva

na 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční

na Obecnom úrade v Hermanovciach n.T.

dňa 11.1.2016 /pondelok/ o 18.00 hod.


PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
4. Informácia o plnení uznesení
5. Správa o činnosti
6. Schválenie Programu rozvoja obce
7. Tvorba rozpočtu na r. 2016 /schválenie/
8. Rôzne – Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
9. Diskusia
10. Záver

Ing. Ján Krivák, starosta obce


Zoznam aktualít: