Pozvánka na 12. zasadnutie OcZ 09.03.2020

Späť

 05.03.2020

Obecný úrad v Hermanovciach nad Topľou

Vás pozýva

na 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v Hermanovciach n. T.

dňa: 9.3.2020 (pondelok) o 18.00 hod.


 
P R O G R A M :

1. Úvodné náležitosti:
          A.    Otvorenie zasadnutia
         B.     Určenie zapisovateľa, overovatelia, návrhová komisia
         C.     Schválenie programu
         D.    Zápisnica + uznesenia
         E.     Správa o činnosti
2. Dodatok č.1 k VZN 1/2020
3. Aktuálne výzvy a granty – možnosti zapojenia sa
4. Rôzne – ťažba breza, hasičská zbrojnica
5. Diskusia
6. Záver
Ing. Martin Ivan, starosta obce


Zoznam aktualít: