Pozvánka na 10. zasadnutie OcZ

Späť

 19.11.2015

Obecný úrad v Hermanovciach n. T.

Vás pozýva na

10. zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa uskutoční na Obecnom  úrade v Hermanovciach n. T.

dňa 20.11.2015 (piatok) o 18.00 hod.


PROGRAM:

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

3.      Určenie zapisovateľa, overovateľov a navrhovateľov komisie

4.      Informácia o plnení uznesení

5.      Správa o činnosti

6.      Schválenie štábu CO

7.      Rôzne /vývoz odpadov – náklady, úprava rozpočtu/

8.      Diskusia

9.      Záver

Za OcÚ  Ing. Krivák Ján, starosta obce


Zoznam aktualít: