Zverejnené VZN 7/2019, 12/2019, 13/2019, 14/2019

Späť

 02.12.2019

Boli zverejnené nové VZN:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo 07/2019 O FINANCOVANÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZRIADENÝCH OBCOU

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo 12/2019 O MIESTNYCH DANIACH NA ÚZEMÍ OBCE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo 13/2019 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo 14/2019 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA ÚZEMÍ OBCE

Kompletné znenie VZN nájdete v časti


Zoznam aktualít: