Pozvánka na 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Späť

 22.11.2016

Obecný úrad v Hermanovciach nad Topľou

Vás pozýva

na 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční

na Obecnom úrade v Hermanovciach n. T.

dňa: 25.11.2016 (piatok) o 18.00 hod.


P r o g r a m :

1. Otvorenie

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie

4. Informácia o plnení uznesení

5. Správa o činnosti

6. Plán práce na rok 2017 (Príprava rozpočtu na rok 2017)

7. Rôzne

8. Diskusia

9. Záver
za OcÚ: Ing. Ján Krivák, starosta


Zoznam aktualít: