Pozvánka na 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.10.2019

Späť

 09.10.2019

Obecný úrad v Hermanovciach nad Topľou

Vás pozýva

na 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v Hermanovciach n. T.


dňa: 14.10.2019 (pondelok) o 19.00 hod.
 
P R O G R A M :


1. Úvodné náležitosti:


A.    Otvorenie zasadnutia

B.     Určenie zapisovateľa, overovatelia, návrhová komisia

C.     Schválenie programu

D.    Zápisnica + uznesenia

E.     Správa o činnosti

2. Organizačný poriadok (OZ berie na vedomie), VZN 7/2019

3. Témy a termín pre verejne zhromaždenie – vyhodnotenie ankety, príprava podkladov

4. Rôzne – plnenie rozpočtu k 09/2019, výrub stromov na cintoríne, deň úcty k starším, notifikácie sms, projekty, ...

5. Diskusia

6. ZáverZoznam aktualít: