Výberové konanie

Späť

 06.05.2016

OBEC HERMANOVCENAD TOPĽOU

v zastúpení starostom,
v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona è. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:
RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
v Hermanovciach nad Topľou.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE: {jd_file file==265}.

Zoznam aktualít: