Pozvánka na 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Späť

 21.08.2015

Obecný úrad v Hermanovciach n.T.

Vás pozýva

na 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční

na Obecnom úrade v Hermanovciach n.T.

dňa 24.8.2015  /pondelok/ o  18.00 hod.


P R O G R A M :

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
4. Informácia o plnení uznesení
5. Správa o činnosti
6. Informácia o čerpaní rozpočtu
7. Rôzne
     - umiestnenie tabule Ľ. Kukorelliho
     - dotácia pre cyklistiku
     - výstup na Šimonku /info/
     - vyradenie počítačov-škola
     - Dom smútku - strecha
     - kamerový systém
8. Diskusia
9. Záver
Ing. Ján Krivák, starosta obce


Zoznam aktualít: