POZVÁNKA na 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Späť

 19.07.2016

Obecný úrad v Hermanovciach nad Topľou

Vás pozýva

na 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v Hermanovciach n. T. dňa:

22.7.2016 (piatok) o 19.00 hod.


PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
4. Informácia o plnení uznesení
5. Správa o činnosti
6. Návrh na vysporiadanie komunikácie 10/1
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
za OcÚ Ing. Ján Krivák, starosta


Zoznam aktualít: