POZVÁNKA na 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Späť

 06.09.2016

Obecný úrad v Hermanovciach nad Topľou

Vás pozýva

na 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční

na Obecnom úrade v Hermanovciach n. T.
dňa 9.9.2016 (piatok) o 19.00 hod.

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
4. Informácia o plnení uznesení
5. Správa o činnosti
6. Odsúhlasenie nákladov na komunikáciu 10/1
7. Informácia o podanom projekte (KD) a výzvy v nasledujúcom období
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
za OcÚ Ing. Ján Krivák, starosta

Zoznam aktualít: