Pozvánka na 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.12.2019

Späť

 23.12.2019

Obecný úrad v Hermanovciach nad Topľou

Vás pozýva

na 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v Hermanovciach n. T.

dňa: 27.12.2019 (piatok) o 18.00 hod.


P R O G R A M :

1. Úvodné náležitosti:
        A. Otvorenie zasadnutia
        B. Určenie zapisovateľa, overovatelia, návrhová komisia
        C. Schválenie programu
        D. Zápisnica + uznesenia

2. Rozpočet na rok 2020, s výhľadom na rok 2021 a 2022

3. Rôzne – plán prác na rok 2020

4. Diskusia

5. Záver

Ing. Martin Ivan, starosta obce


Zoznam aktualít: