Výberové konanie - riaditeľka MŠ

Späť

 15.04.2015

Obec Hermanovce nad Topľou

v zastúpení starostom v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

RIADITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY

Hermanovce nad Topľou


Kvalifikačné podmienky:
• odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa stanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

Ďalšie požiadavky:
• osobnostné a morálne predpoklady
• bezúhonnosť
• riadiace a organizačné schopnosti
• znalosť práce s PC

Požadované doklady:
• prihláška do výberového konania
• overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• profesijný životopis
• doklad o dĺžke pedagogickej praxe
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť

do 8. mája 2015

na adresu: Obecný úrad, 094 34 Hermanovce nad Topľou, v obálke s označením
"Výberové konanie - MŠ" NEOTVÁRAŤ


Zoznam aktualít: