Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Späť

 25.06.2015

Obecný úrad v Hermanovciach n.T.

Vás pozýva

na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva,
toré sa uskutoční na Obecnom úrade
v Hermanovciach n.T.
dňa 26.6.2015 /piatok/ o 18.00 hod.

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
4. Informácia o plnení uznesení
5. Správa o činnosti
6. Správa audítora
7. Schválenie Záverečného účtu za rok 2014
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

Ing. Ján Krivák - starosta obce
Zoznam aktualít: