Pozvánka na 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Späť

 17.05.2016

Obecný úrad v Hermanovciach n. T.

Vás pozýva

na 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v Hermanovciach n. T.

dňa 19.5.2016 /štvrtok/ o 19.00 hod.

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
4. Informácia o plnení uznesení
5. Správa o činnosti
6. Dni obce - príprava
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Za OcÚ
Ing. Krivák Ján, starosta obce


Zoznam aktualít: