Pozvánka na 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Späť

 16.06.2020

Obecný úrad v Hermanovciach nad Topľou

Vás pozýva

na 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v Hermanovciach n. T.

dňa: 18.6.2020 (štvrtok) o 19.00 hod.
P R O G R A M :


1. Úvodné náležitosti:


A.    Otvorenie zasadnutia

B.     Určenie zapisovateľa, overovatelia, návrhová komisia

C.     Schválenie programu

D.    Zápisnica + uznesenia

E.     Správa o činnosti


2. Záverečný účet obce Hermanovce n/T – správa nezávislého audítora, správa hlavného kontrolóra obce – dokument na schválenie

3. Komunitný plán sociálnych služieb obce Hermanovce n/T – dokument na schválenie

4. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hermanovce n/T - dokument na schválenie

5. Aktuálne projekty – hasičská zbrojnica + budova MŠ a ZŠ + územný plán (chodník + radová výstavba) + optická sieť Tcom + MAS SVT 7.2 – cesta

6. Rôzne – web + aplikácia, breza +cintorín, odpady Kosit – VO, digestor kuchyňa OcÚ a ZŠ,

7. Diskusia – čistenie šancov za sadmi, športový deň, Výstup na Šimonku

8. Záver

Upozornenie: na zasadnutí je povinné mať ochranné rúško a zachovanie minimálnej vzdialenosti 2m. Tiež je potrebné pred vstupom do miestnosti použiť dezinfekciu rúk (prípadne jednorazové rukavice).


Zoznam aktualít: