Pozvánka na 6. zasadnutie OcZ

Späť

 26.05.2015

Obecný úrad v Hermanovciach n.T.
Vás pozýva

na 6. zasadnutie

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,

ktoré sa uskutoční


na Obecnom úrade v Hermanovciach n.T.
dňa 
29.5.2015 /piatok/ o 18.00 hod.

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
4. Informácia o plnení uznesení
5. Správa o činnosti
6. Skutočnosti ohľadom prístupovej komunikácie p.č. KN E 10/1 (Peterová ulica)
7. Prerokovanie zriaďovacej listiny MŠ
8. Rôzne - prejednanie cenových ponúk
a) rekonštrukcia kúrenia KD
b) cesta nad obcou (vyšný koniec, krížne cesty
c) Dni obce
9. Diskusia
10. Záver
Ing. Ján Krivák, starosta obce

Zoznam aktualít: