Zverejnené dokumenty schválené OcZ 31.01.2020

Späť

 03.02.2020

Obec zverejnila dokumenty, ktoré boli schválené na zasadaní OcZ dňa 31.01.2020:

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE platné od 03.02.2020
ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE platný od 03.02.2020
VZN 1/2020 O ÚHRADÁCH ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCOU zverejnený 03.02.2020

Bližšie informácie nájdete v časti:
DOKUMENTY / OSTATNÉ DOKUMENTY OBCE
a v časti
DOKUMENTY / VŠEOBECNO-ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Zoznam aktualít: