Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 06.09.2019

Späť

 03.09.2019

P O Z V Á N K A

Obecný úrad v Hermanovciach nad Topľou

Vás pozýva

na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v Hermanovciach n. T.


dňa: 6.9.2019 (piatok) o 19.00 hod.
 

P R O G R A M :

1. Úvodné náležitosti:
          A.    Otvorenie zasadnutia
          B.     Určenie zapisovateľa, overovatelia, návrhová komisia
          C.     Schválenie programu
          D.    Zápisnica + uznesenia
          E.     Správa o činnosti
2. VZN 11/2019, úprava uznesenia na kúpu majetku
3. Témy a termín pre verejne zhromaždenie – územný plán obce, odpadové hospodárstvo, ...
4. Rôzne – deň úcty k starším, notifikácie sms, projekty, ...
5. Diskusia
6. Záver
Ing. Martin Ivan, starosta


Zoznam aktualít: