Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Späť

 05.12.2018

Obecný úrad v Hermanovciach nad Topľou

Vás pozýva

na 1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v Hermanovciach nad Topľou

dňa: 10.12.2018 /pondelok/ o 18.00 hod.

P R O G R A M :
1. Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie zasadnutia.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
f) Vystúpenie starostu.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
5. Určenie platu starostu obce.
6. Diskusia.
7. Záver.
Ing. Ján Krivák, starosta obce

Zoznam aktualít: