Návrh všeobecne-záväzných nariadení obce Hermanovce nad Topľou číslo 8/2019, 9/2019, 10/2019

Späť

 03.07.2019

Obec Hermanovce nad Topľou

zverejňuje návrh všeobecne-záväzných nariadení
obce Hermanovce nad Topľou

číslo 8/2019, 9/2019, 10/2019

NÁVRH VZN č. 8/2019 o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou
NÁVRH VZN č. 9/2019 o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou
NÁVRH VZN č. 10/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou
Návrhy uvedených všeobecne záväzných nariadení sú zverejnené na webovom sídle obce Hermanovce nad Topľou:
https://hermanovcent.sk/index.php/dokumenty/vseobecne-zavaezne-nariadenia
a k nahliadnutiu na obecnom úrade.

Ing. Martin Ivan, starosta obce
Zverejnené: 3.7.2019


Zoznam aktualít: