Pozvánka na 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Späť

 17.10.2016

Obecný úrad v Hermanovciach nad Topľou

Vás pozýva

na 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční

na Obecnom úrade v Hermanovciach n. T.

19.10.2016 (streda) o 18.00 hod.

P R O G R A M:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
4. Informácia o plnení uznesení
5. Správa o činnosti
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
za OcÚ Ing. Ján Krivák - starosta


Zoznam aktualít: