Pozvánka na 9. zasadnutie OcZ

Späť

 16.10.2015

Obecný úrad v Hermanovciach n. T. Vás pozýva

na 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade

v Hermanovciach n. T.

dňa 19.10.2015 /pondelok/ o 18.00 hod.

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a navrhovateľov komisie
4. Informácia o plnení uznesení
5. Správa o činnosti
6. Pozemkové úpravy
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

Za OcÚ: Ing. Krivák Ján, starosta obce


Zoznam aktualít: