Pozvanka na verejné žhromaždenie 15.11.2019

Späť

 07.11.2019

Obecné zastupiteľstvo obce Hermanovce nad Topľou

Vás pozýva

na verejne zhromaždenie obyvateľov obce

ktoré sa uskutoční v kultúrnom dome v Hermanovciach nad Topľou.

dňa: 15.11.2019 (piatok) o 18.00 hod.


P R O G R A M :

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie

3. Prednáška ,,Ako udržať poplatok za odpad v našej obci“ – lektorka Lenka Elečková a Ing. Paulina Urdová

4. Odpadové hospodárstvo pre rok 2020 – poplatok za odpad, riešenia pre zvýšenie miery separácie, rozmiestnenie kontajnerov, praktické informácie a rady, ....

5. Zmeny a doplnky územného plánu obce – sumarizácia návrhov na zapracovanie, ....

6. Rôzne – voľný pohyb psov, informovanosť prostredníctvom sms správ /mailov, .../ ....

7. Diskusia – témy z ankety a podobne

8. Záver

Ing. Martin Ivan, starostaZoznam aktualít: