Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Späť

 24.02.2015

Obecný úrad v Hermanovciach n.T.

V á s   p o z ý v a   n a

Z A S A D N U T I E

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,

ktoré sa uskutoční

na Obecnom úrade v Hermanovciach n.T.

dňa 27.02.2015 (piatok) o 17.00 hod.

P R O G R A M :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
4. Informácia o plnení uznesení
5. Rôzne:
- Oprava Štatútu obce Hermanovce nad Topľou
- Požiarny poriadok obce Hermanovce nad Topľou
- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hermanovce nad Topľou
6. Bytový dom
7. ZáverZoznam aktualít: