návrh všeobecne-záväzného nariadenia obce Hermanovce nad Topľou číslo 11/2019 zo dňa 12.08.2019

Späť

 12.08.2019

Obec Hermanovce nad Topľou

zverejňuje návrh
všeobecne-záväzného nariadenia 
obce Hermanovce nad Topľou
číslo 11/2019

O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE
A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB NA ÚZEMÍ OBCE

Návrhy uvedených všeobecne záväzných nariadení sú zverejnené na webovom sídle obce Hermanovce nad Topľou:
https://hermanovcent.sk/index.php/dokumenty/vseobecne-zavaezne-nariadenia
a k nahliadnutiu na obecnom úrade. 


Zoznam aktualít: