Pozvánka na na 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Späť

 20.06.2019

Obecný úrad v Hermanovciach nad Topľou

Vás pozýva

na 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v Hermanovciach n. T.

dňa: 24.06.2019 (pondelok) o 19.00 hod.

P R O G R A M :
1. Úvodné náležitosti:
     A. Otvorenie zasadnutia
     B. Určenie zapisovateľa, overovatelia, návrhová komisia
     C. Schválenie programu
     D. Zápisnica + uznesenia
     E. Správa o činnosti
2. VZN 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019 + Štatút obce
3. Záverečný účet Obce Hermanovce n/T za rok 2018 + rozpočtové opatrenie 1/2019
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver
Ing. Martin Ivan, starosta


Zoznam aktualít: