Pozvánka na 13 zasadnutie OcZ

Späť

 22.04.2020

P O Z V Á N K A
Obecný úrad v Hermanovciach nad Topľou

Vás pozýva

na 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v Hermanovciach n. T.

dňa: 27.4.2020 (pondelok) o 18:00 hod.
 

 Zasadnutie OZ bude z dôvodu núdzového stavu v SR neverejné!


P R O G R A M :


1. Úvodné náležitosti:


A.    Otvorenie zasadnutia
B.     Určenie zapisovateľa, overovatelia, návrhová komisia
C.     Schválenie programu
D.    Zápisnica + uznesenia
E.     Správa o činnosti


2. Predaj dreva

3. Aktuálne projekty – hasičská zbrojnica + budova MŠ a ZŠ

4. Rôzne – informovanosť občanov (sms notifikácie, aplikácia, MK hlas,...)

5. Diskusia

6. Záver

Upozornenie: na zasadnutí je povinné mať ochranné rúško a zachovanie minimálnej vzdialenosti  2m. Tiež je potrebné pred vstupom do miestnosti použiť dezinfekciu rúk (prípadne jednorazové rukavice).


Zoznam aktualít: