Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Späť

 13.01.2015

Obecný úrad v Hermanovciach n.T.

V á s   p o z ý v a   n a

2.   Z A S A D N U T I E

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,

ktoré sa uskutoční

na Obecnom úrade v Hermanovciach n.T.

dňa 16.01.2015 (piatok) o 18.00 hod.

P R O G R A M:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia OZ
5. Informácia o plnení uznesení
6. Plán práce na r. 2015
7. Schválenie rozpočtu na rok 2015
8. Rôzne
- Štatút obce Hermanovce nad Topľou
- Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Hermanovciach n.T.
- Ustanovenie zástupcu starostu obce Hermanovce n.T.
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

                                                                      Ing. Ján Krivák
                                                                       starosta obceZoznam aktualít: