POZVÁNKA na 41. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Späť

 14.08.2018

Obecný úrad v Hermanovciach nad Topľou
 
Vás pozýva
 
na 41. zasadnutie obecného zastupiteľstva,
 
ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v Hermanovciach n. T.
 
dňa: 17.8.2018 (piatok) o 19.00 hod.

P R O G R A M :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Overenie zápisnice
5. Informácia o plnení uznesení
6. Správa o činnosti
7. Záverečný účet 2017 – schválenie , správa audítora
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

za OcÚ Ing. Ján Krivák, starosta


Zoznam aktualít: