Pozvánka na na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.12.2018

Späť

 21.12.2018

Obecný úrad v Hermanovciach nad Topľou

Vás pozýva

na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v Hermanovciach n. T.

dňa: 27.12.2018 (štvrtok) o 18.00 hod.


P R O G R A M :

1. Úvodné náležitosti:
       A. Otvorenie zasadnutia
       B. Určenie zapisovateľa, overovatelia, návrhová komisia
       C. Schválenie programu
       D. Zápisnica + uznesenia
       E. Správa o činnosti

2. Plnenie rozpočtu k 10.12.2018

3. Rozpočtové opatrenia

4. Rozpočet na rok 2019

5. Rôzne – zabíjačka, plán prác na rok 2019, inventúra

6. Diskusia

7. Záver

Ing. Martin Ivan, starosta

Zoznam aktualít: