Pozvánka na na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Späť

 07.05.2019

Obecný úrad v Hermanovciach nad Topľou

Vás pozýva

na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v Hermanovciach n. T.

dňa: 10.05.2019 (piatok ) o 18.00 hod.

P R O G R A M :

1. Úvodné náležitosti:
     A. Otvorenie zasadnutia
     B. Určenie zapisovateľa, overovatelia, návrhová komisia
     C. Schválenie programu
     D. Zápisnica + uznesenia
     E. Správa o činnosti

2. Dni obce 2019 – príprava, program, ...

3. Rôzne – projekt na opravu strechy garáži a ich následná úprava-využitie, projektový zámer z výzvy MAS SVT, ...

4. Diskusia – pozvaný je predseda AGRODRUŽSTVA Bystré, ...

5. Záver

Ing. Martin Ivan, starosta

Zoznam aktualít: