Pozvánka na 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Späť

 26.04.2016

Obecný úrad v Hermanovciach n. T. Vás pozýva na 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva ,

ktoré sa uskutoční na Obecnom  úrade v Hermanovciach n. T. dňa

28.4.2016 /štvrtok / o 18.00 hod.

Program:

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

3.      Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie

4.      Informácia o plnení uznesení

5.      Správa o činnosti

6.      Rôzne

7.      Diskusia

8.      Záver

Za OcÚ  Ing. Krivák Ján

            starosta obce


Zoznam aktualít: