Pozvánka na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 12.04.2019

Späť

 10.04.2019

Obecný úrad v Hermanovciach nad Topľou

Vás pozýva

na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v Hermanovciach n. T.

dňa: 12.04.2019 (piatok ) o 18.00 hod.


P R O G R A M :

1. Úvodné náležitosti:
     A. Otvorenie zasadnutia
     B. Určenie zapisovateľa, overovatelia, návrhová komisia
     C. Schválenie programu
     D. Zápisnica + uznesenia
     E. Správa o činnosti
2. Rôzne – projekty, odpadové hospodárstvo, vodojem, výrub, ...
3. Diskusia
4. Záver
Ing. Martin Ivan, starosta obce


Zoznam aktualít: