Pozvánka na 22. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Späť

 07.12.2016

Obecný úrad v Hermanovciach nad Topľou

Vás pozýva

na 22. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v Hermanovciach n. T.

dňa: 8.12.2016 (štvrtok) o 17.00 hod.

P R O G R A M:


1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
4. Informácia o plnení uznesení
5. Správa o činnosti
6. Rozpočet obce na rok 2017 - schválenie
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
za OcÚ Ing. Ján Krivák - starosta

Zoznam aktualít: