Pozvánka na zasadnutie OcZ

Späť

 20.04.2015

Obecný úrad v Hermanovciach n.T.

Vás pozýva

na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v Hermanovciach n.T.


dňa 24.4.2015 /piatok/ o 18.00 hod.


Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
4. Informácia o plnení uznesení
5. Správa o činnosti
6. Úprava rozpočtu
7. Realizácia projektov v ďalšom programovacom období (zámer)
8. Rôzne (kontrola PPA, kontrola RÚVZ, zamestnanosť § 54 zák.č. 5/2004 o služ. zamestnanosti, denný stacionár, hojdačka do MŠ)
9. Diskusia
10. Záver
Ing. Ján Krivák, starosta obce


Zoznam aktualít: