Pozvánka na 17. zasadnutie OcZ

Späť

 24.06.2016

Obecný úrad v Hermanovciach nad Topľou Vás pozýva na 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v Hermanovciach n. T dňa:
28.6.2016 /utorok/  o 19.00 hod.


Program:

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

3.      Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie

4.      Informácia o plnení uznesení

5.      Správa o činnosti

6.      Schválenie záverečného účtu za rok 2015

7.      Rôzne

8.      Diskusia

9.      Záver

za OcÚ  Ing. Ján Krivák, starosta

Zoznam aktualít: