Pozvánka na 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Späť

 26.11.2019

Obecný úrad v Hermanovciach nad Topľou

Vás pozýva

na 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v Hermanovciach n. T.

dňa: 29.11.2019 (piatok) o 19.00 hod.P R O G R A M :

1. Úvodné náležitosti:

A. Otvorenie zasadnutia
B. Určenie zapisovateľa, overovatelia, návrhová komisia
C. Schválenie programu
D. Zápisnica + uznesenia
E. Správa o činnosti

2. VZN 7/2019, VZN 12/2019, VZN 13/2019, VZN 14/2019 – schválenie OZ

3. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ za rok 2018/2019 – na vedomie OZ

4. Rôzne – príprava rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a2022 + príprava plánu prác na rok 2020, plánované podujatia Uvítanie do života a Obecná zabíjačka

5. Diskusia

6. Záver
Ing. Martin Ivan, starosta


Zoznam aktualít: