Pozvánka na 42. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Späť

 20.09.2018

Obecný úrad v Hermanovciach nad Topľou

Vás pozýva

na 42. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v Hermanovciach n. T.

dňa: 21.9.2018 (piatok) o 19.00 hod.


P R O G R A M :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Overenie zápisnice
5. Informácia o plnení uznesení
6. Správa o činnosti
7. Rozpočtové opatrenie 2/2018
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

za OcÚ Ing. Ján Krivák, starosta


Zoznam aktualít: