Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Miestne dane a poplatky 2021

Späť

 12.01.2021

Miestne dane a poplatky 2021

Dane z nehnuteľnosti pre rok 2021

Na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti pre rok 2021 je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľnosti k 01.01.2021.

Musia ho podávať všetci pôvodní aj noví majitelia nehnuteľností, ktorí nadobudli nehnuteľnosť, alebo ktorým zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti v predchádzajúcom roku.

Daňové priznanie sa podáva, ak nastala zmena vlastníctva na základe kúpnej, predajnej zmluvy, darovacej zmluvy, pričom v tomto prípade je rozhodujúci dátum zápisu v katastri nehnuteľností.

V praxi to znamená, že ak fyzická alebo právnická osoba nadobudla nehnuteľnosť, resp. došlo k zmene stavu vlastníctva počas roku 2020, je potrebné uvedené skutočnosti priznať, a to podaním priznania k dani z nehnuteľnosti v termíne do 31.01.2021.

Daňové priznanie sú povinní podať aj vlastníci, u ktorých došlo k zmene stavu nehnuteľnosti a bolo im vydané : - stavebné povolenie na stavby, kolaudačné rozhodnutie, alebo u ktorých došlo k:

- zmene užívania nehnuteľnosti (z bývania na podnikateľské účely),

- zmene výmery pozemku, zastavanej plochy,

- zániku daňovej povinnosti pri nehnuteľnosti (napr. predaj, zámena, vyvlastnenie).

K priznaniu k dani z nehnuteľnosti je potrebné doložiť: rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu, list vlastníctva, zmluvu o prevode nehnuteľnosti, osvedčenie o dedičstve, darovaciu zmluvu alebo iný doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Oznamujeme všetkým poplatníkom, u ktorých nastali zmeny, ktoré majú vplyv na vyrubenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, aby tieto zmeny nahlásili do 31.01.2021 na Obecnom úrade v Hermanovciach nad Topľou. 

Poplatok na osobu zostal zachovaný 10€/osobu.

Daň za psa 

Nahlásenie psov do evidencie obce je povinnosťou každého chovateľa psa. 

Poplatok za psa zostal zachovaný 7€/psa.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >