Návrhy dokumentov

Späť

 28.11.2022

Obec Hermanovce nad Topľou

Obecný úrad Hermanovce nad Topľou č. 195, Okres Vranov nad Topľou, 094 34 Bystré

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARADENIE

OBCE HERMANOVCE NAD TOPĽOU

NÁVRH

VZN 1/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Hermanovce nad Topľou

VZN 2/2022 o miestnych daniach na území obce Hermanovce nad Topľou

VZN 3/2022 o dani z nehnuteľnosti na území obce Hermanovce nad Topľou

VZN 4/2022 určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Hermanovce nad Topľou

Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Hermanovce nad Topľou

Sadzobník úhrad za krátkodobý nájom majetku obce Hermanovce nad Topľou

Uvedené  dokumenty sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Hermanovciach n. T č. 195

a na www.hermanoncent.sk

                                                                                                                  Ing. Martin Ivan

                                                                                                                    starosta

Vyvesené:    28.11.2022                                                                              Zvesené:


Zoznam aktualít: